Frågor & svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna

Frågor om tjänsterna i bredbandsnätet
Vilka tjänster finns i bredbandsnätet?

De tjänster du kan få idag finner du under Tjänster. Du kan få internet, HDTV med 5.1 ljud och möjligheten att själv välja om du vill köpa kanalpaket eller enskilda tv-kanaler, samt telefoni via bredband. Längre fram kommer tjänster som larm, lagring av data och andra nyttotjänster att erbjudas.

Hur beställer jag tjänster i det nya bredbandsnätet?

Under Tjänster på den här portalen kan du beställa tjänster inom Bredband, TV och telefoni från alla våra olika leverantörer.
Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Till vem blir jag egentligen kund?

När du beställer en tjänst i bredbandsnätet blir du kund hos den eller de leverantörer du köper av. Det är till dessa du skall vända dig om du behöver support eller har frågor om exempelvis din faktura.

Hur installerar jag digital-tv och internettjänster?

Hur du installerar dina bredbandstjänster kan du läsa om i Guiden under Hjälp och support. Du kan också vända dig direkt till de olika leverantörernas kundtjänster som besvarar dina frågor, hjälper dig med beställningar och att komma igång med de nya tjänsterna.

Vad kostar det att ringa via bredbandet?

På sidan Tjänster hittar du information om vad de olika leverantörernas telefonitjänster kostar. För mer utförliga prisuppgifter, besök respektive tjänsteleverantörs hemsida.

Frågor om anslutning
Hur ansluter jag min dator, telefon och TV etc. till bredbandsnätet?

I lägenheten sitter det ett uttag installerat. Hur du installerar dina bredbandstjänster kan du läsa om i Guiden under Hjälp och support.

Får man måla, tapetsera över eller ta ner bredbandsuttaget?

Nej

Kan man koppla in en trådlös router till bredbandsuttaget?

Ja, se Guiden hur du kopplar in.

Måste jag dra kablar över hela lägenheten eller vem gör det?

En eventuell kabeldragning görs och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Vänd dig till en elinstallationsfirma eller något annat företag som jobbar med nätverksinstallationer om du behöver hjälp.

Ordlista
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

En teknik för hög överföringskapacitet med digital teknik på det befintliga telefoninätet där vanlig koppartråd används. Överföringshastigheten till abonnent (nedströms)är högre än från abonnent (uppströms).

Analog

Analog teknik bygger på en steglöst och kontinuerligt överföring av ljud eller bild, som t.ex i en radio eller äldre tv-teknik. Analoga data måste föras över till digital form för att kunna bearbetas i en dator.

Anslutningspunkt (Access point)

Plats där möjlighet finns att ansluta dator eller nät till internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation.

Asymmetrisk

Asymmetrisk kommunikation innebär att överföringskapaciteten är högre i riktningen in till abonnenten än ut från abonnenten.

Bandbredd (Bandwidth)

Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s. Bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring.

Brandvägg (Firewall)

Hindrar intrång i datorn eller ett lokalt datornät. En brandvägg kan vara hårdvara t.ex. inbyggd i routern eller ett program i datorn. Heter på engelska firewall.

Bredband (Broadband)

Hög överföringskapacitet i ett nät. Vad som menas med bredband finns det ingen riktig överenskommelse om. En vanlig gräns är 2,5 Mbit/s.

Bredbandstelefoni

Vanlig telefoni som använder bredbandsanslutningen i stället för traditionell kopparanslutning.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

En standard för att automatiskt sätta upp de olika datorernas adresser i ett lokalt nätverk. Innebär att du slipper konfigurera din dator eller bredbandsrouter för att komma ut på internet.

Digital

Metod för att representera data (värden) med siffror. Exempel är digital fotografering och datakommunikation. Det binära talsystemet med ettor och nollor, som används i datorer, är ett exempel. En fördel med digitala data är att informationen kan kopieras hur många gånger som helst utan att informationen försämras.

Digital-tv

Ett sätt att överföra tv via digitala nätverk. Fördelen är att bilden blir bättre och att man kan sända fler kanaler samtidigt. För att ta emot digital-tv krävs en särskild box eller att tv:n har inbyggd digital mottagare. Se även IPTV.

DNS (Domain Name Server)

System som översätter domännamn till IP-adresser. Gör att datorn hittar rätt på internet.

Domän

Ett sätt att namnge och gruppera datorer, som är anslutna till Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner, som går från mindre grupper till allt större. Ett exempel på en domän (ett domännamn) är www.burlovsbostader.se

Ethernet

Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer. Finns med olika överföringskapacitet. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Fastighetsnät

Nät som sammanbinder alla bostäder i en fastighet.

Fiber

En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.

FTP (File Transfer Protocol)

En standard för att överföra datafiler över Internet.

FTTH (Fiber To The Home)

Fiber till hemmet, det vill säga optofiber in i bostaden.

Gbit/s

Gigabit per sekund. Måttenhet vid dataöverföring på 1 000 000 000 bit per sekund. Förkortas Gb/s, Gbit/s och Gbps. Gigabit Ethernet med överföringskapacitet om 1Gbit/s.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Standard för att överföra hemsidor till webbläsaren i användarens dator.

Internet

Globalt datornät baserat på kommunikationsprotokollet TCP/IP. Namnet internet lär komma från begreppet att koppla ihop nätverk med varandra, på engelska inter networking.

Intranät

Benämning på ett företags interna nät som byggs och fungerar efter samma principer som internet.

IP (Internet Protocol)

Kommunikationsprotokoll som har hand om adressering och vägval för datapaket på internet och i andra IP-baserade nät.

IP-adress

Unik adress som tilldelas alla datorer på Internet. Varje dator ansluten till internet måste ha en unik adress. Publik IP-adress innebär att adressen är adresserbar för alla datorer på Internet. Privat IP-adress används på lokala nätverk bakom bredbandsrouter eller brandvägg. IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är internets motsvarighet till telefonnumren.

IP-telefoni

Telefoni eller telefontjänst över internet via kommunikationsprotokollet IP, det vill säga telefoni via internet, istället för vanliga telefonnätet.

IPTV

Digital-tv distribuerad över bredbandet istället för via kabel-tv eller via det marksända tv-nätet. Kallas också Digital-tv via bredband.

Kabel-tv

Teknik för att distribuera tv-signalen via ett kabelsystem i stället för radiosignaler i luften och antenner. Kabel-tv-kablar av traditionellt snitt (koaxialkabel) kan i begränsad omfattning även användas för att transportera datatrafik och ge internetuppkoppling.

Kopparkabel

Kabel för överföring av elektrisk signal. Används i det fasta telefonnätet.

Lägenhetsnät

Det nät som sammanbinder rummen i en bostad, t.ex. med hjälp av en trådlös router.

Mbps

Måttenhet på överföringskapacitet i datakommunikation, 1 000 000 bit per sekund. Förkortas Mb/s, Mbit/s eller Mbps.

Nedströms

När data överförs från operatören till abonnenten.

Redundans

Ett sätt att höja driftsäkerhet genom att dubblera utrustning eller kablar.

RJ45

Den kontakt som används i LAN för anslutning mellan dator och nät.

Router

Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Routern kan liknas vid en växel och växeltelefonist.

Server

En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet.

Set top box

Den box som ansluter en traditionell tv till bredbandsnätet.

Switch

Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.

Symmetrisk kommunikation

Kommunikation som innebär att överföringskapaciteten är lika hög till respektive från abonnent.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokollen som Internet bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs för att kunna utnyttja Internets tjänster fullt ut. TCP delar upp meddelanden i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet och att de kommer fram. IP ser till att varje paket har en ”adresslapp”. I praktiken tillkommer i de flesta fall ett antal andra protokoll som HTTP, FTP och PPP.

Triple play

Internet, telefoni och tv i samma nätanslutning.

Uppströms

När data överförs i riktning från användaren till operatören.

Video on demand

Beställd video distribuerad över bredbandsnät.

Virus

Virus är en typ av skadlig kod. Kännetecknas av att den kopierar sig själv från fil till fil på datorn och därmed infekterar den drabbade datorn. Koden kan göra allt från att lägga till några tecken till att radera innehållet på datorns hårddisk.

WLAN (Wireless Local Area Network)

Trådlöst licensfritt lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. Ett WLAN är oftast begränsat till ett rum, ett hus eller företag.

VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Förmedling av tal (telefoni) via internet, intranät och lokalnät med hjälp av IP-protokoll.

VPN (Virtual Private Network)

Virtuellt privat nät. Teknik för att avlyssningssäkert överföra data på internet, genom att skapa en krypterad förbindelse mellan två utrustningar som då används som om de hade direkt förbindelse med varandra.

Frågor & Svar kring uppgraderingen av Framtidens bredband
Bakgrund

Framtidens Bredband är ett öppet fibernät som erbjuder digitala tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det driftsattes 2010 och är ett av Europas största öppna fibernät. Framtidens Bredband ägs och förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg och Göteborgslokaler. Ett öppet fibernät innebär att tjänsteleverantörer kan leverera tjänster i nätet på lika villkor.

Alla hyresgäster inom Framtidenkoncernen har via Framtidens Bredband tillgång till några av de absolut lägsta priserna på internet- och tv-tjänster.

iTUX, som är en del av Com Hem-koncernen, har sedan 2010 haft uppdraget att leverera tjänster i Framtidens Bredband. Nuvarande avtal med dem löper ut under hösten 2018 och i december 2017 blev det klart att iTUX får ett nytt avtal som gäller till och med oktober 2026.

Det nya avtalet innebär att nätet kommer uppgraderas

- Uppgraderingen sker etappvis genom att utrustningen i nodrummen byts ut.
- Bytet av utrustning i nodrummen pågår under tiden oktober 2018 till juli 2019.
- Nästa steg är att byta ut samtliga mediaboxar i lägenheterna (mediaomvandlare).
- Bytet av mediaboxar sker från och med hösten 2019 och under några år framåt

Vad innebär detta för hyresgästerna?

- Efter att utrustningen i det nodrum som lägenheten är ansluten till har bytts ut har hyresgästen möjlighet att beställa bredbandstjänster upp till 1000 Mbit/sek.
- Uppgraderingen i nodrummet innebär ett kortare avbrott i tjänsterna på 1-8 timmar men utförs enbart vardagar under dagtid. Driftinformation kommer att finnas tillgänglig på portalen (framtidensbredband.se).
- Samtliga mediaboxar (mediaomvandlare) i lägenheterna kommer bytas ut vilket betyder att installatören behöver tillträde till lägenheten. Bytet innebär att den gamla tas bort och en ny sätts in. Normalt krävs ingen borrning eller ny kabeldragning.
- Den tidigare subventionen av tv-paket upphör och istället kan hyresgästen beställa ett bas-tv-utbud direkt från iTUX.

Frågor & svar
1. Varför ska ni in och byta alla mediaomvandlare igen? Det känns som om ni nyss var här.

Det har gått mellan fem och åtta år sedan vi installerade de gamla mediaomvandlarna i alla lägenheter. Den tekniska utvecklingen går i rasande takt och under de kommande åren är det nödvändigt att byta ut alla mediaomvandlare.

2. Kommer den här uppgraderingen att påverka de abonnemang som jag har idag?

Det nya avtalet med iTUX kan innebära att vissa abonnemang förändras. Om det blir någon förändring för dig kommer du få information om det från din tjänsteleverantör. Du behöver inte göra något själv.

3. Vilka är iTUX?

Framtidenkoncernen äger själva fibernätet, men det är iTUX som ”driftar” fibernätet och ser till att det finns tjänster där. De skriver avtal med de tjänsteleverantörer som vill vara med och kommer nu också vara de som tillhandahåller en kostnadsfri bas-tv-tjänst

4. Vad menas med tjänsteleverantör?

När vi pratar om ”din tjänsteleverantör” så menar vi den som du beställt bredband, tv eller andra tjänster i nätet av.

5. Vad händer med min subventionerade tv-tjänst?

- Vår subvention kommer att tas bort. Du kommer ändå fortsättningsvis ha möjlighet att välja ett kostnadsfritt basutbud av tv-kanaler. Subventionen tas bort månaden efter att ditt hus har migrerats. Läs mer under fråga 8.

6. Vilka tv-kanaler ingår i det kostnadsfria bas-tv-utbud som iTUX erbjuder?

SVT1, SVT2, SVT Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT24, TV4, TV6, TV8, Kanal 11 och TV12 ingår i bas-tv-tjänsten.

7. Jag vill ha den nya kostnadsfria bas-tv-tjänsten. Hur gör jag?

Du beställer bas-tv-tjänsten på portalen (framtidensbredband.se). Har du subvention sen tidigare och har Com Hem som tjänsteleverantör kan du behålla samma tv-box. iTUX kan programmera om den direkt och du kommer bara behöva starta om den för att allt ska fungera igen. Har du IP Sweden kommer du få en ny tv-box skickad till dig.

8. När kan jag beställa den nya kostnadsfria bas-tv-tjänsten?

Månaden efter att din lägenhet är uppgraderad kan du beställa bas-tv-tjänsten. Uppgraderingen sker etappvis mellan oktober 2018 – juli 2019. Vill du veta redan nu när det blir kan du läsa mer om det på framtidensbredband.se Om du inte har tillgång till dator kommer du få mer information i brevlådan eller i trapphuset.

9. Bytet av mediaomvandlare i lägenheterna kommer ta flera år. Jag vill ha tillgång till högre hastigheter redan nu

Så fort ditt hus har fått tillgång till det nya nätet (någon gång mellan oktober 2018 – juli 2019) kan du beställa tjänster med högre hastigheter. Du beställer den bredbandstjänst du vill ha på framtidensbredband.se. När du beställer snabbare bredbandstjänster prioriteras din lägenhet och du blir kontaktad av en installatör som kostnadsfritt byter ut din mediaomvandlare.

10. Jag har hört att bredbandshastigheter på 1Mbit/sek, 5 Mbit/sek och 25 Mbit/sek kommer tas bort. Jag har en sådan tjänst – vad händer med mig?

Du kommer att kontaktas av din tjänsteleverantör för att uppgradera din tjänst. Det kan innebära en viss prisförändring

11. Var hittar jag mer information om Framtidens Bredband?

Då kan du gå in på framtidensbredband.se. Där hittar du allt om migreringen till det nya nätet, bas-tv-tjänsten, vilka andra tjänster du kan beställa, vart du vänder dig med frågor och så vidare.

12. Vart kan jag vända mig med frågor?

Har du frågor kring Framtidens Bredband i största allmänhet och vad det är för något kan du läsa mer på framtidensbredband.se Har du frågor kring bas-tv-tjänsten eller migreringen över till nya nätet kan du kontakta iTUX direkt på tel: 0771 - 40 70 77